THÔNG BÁO
Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2022-2023 (Lần 1)
(10/05/2023 09:35)
Trường Đại học Khoa học thông báo đến giảng viên và sinh viên điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2022-2023. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị giảng viên và sinh viên theo dõi thông qua Website Thông tin đào tạo đại học hoặc truy cập vào nội dung đính kèm sau đây:
Các thông báo khác: