THÔNG BÁO
Thông báo về việc cung cấp số liệu, kiểm tra giờ giảng đại học, học kỳ 2, năm học 2022-2023
(10/05/2023 15:15)
Để phục vụ cho việc cập nhật số liệu về giảng dạy đại học, kiểm tra và phản hồi kết quả thống kê giờ quy chuẩn của học kỳ 2, năm học 2022-2023, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và giảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sau (xem chi tiết tại Nội dung đính kèm)
Các thông báo khác: