THÔNG BÁO
Quyết định số 514/QĐ-ĐHKH ngày 11/5/2023 của Hiệu trưởng về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023
(12/05/2023 10:45)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Quyết định số 514/QĐ-ĐHKH ngày 11/5/2023 của Hiệu trưởng về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023. Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: