THÔNG BÁO
Thông báo v/v Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3, năm học 2022 - 2023.
(24/05/2023 08:58)
Phòng ĐTĐH và CTSV thông báo đến các đơn vị và sinh viên Kế hoạch và Thời khoá biểu dự kiến học kỳ 3/2022-2023.
Các thông báo khác: