THÔNG BÁO
Thông báo v/v mở bổ sung lớp học phần "Quản trị dự án phần mềm - Nhóm 2"
(29/05/2023 16:00)
Phòng ĐTĐH và CTSV thông báo đến sinh viên ngành Công nghệ thông tin việc mở bổ sung thêm lớp học phần "Quản trị dự án phần mềm - Nhóm 2" trong Phân kỳ 1, học kỳ 1, năm học 2023 - 2024.
Các thông báo khác: