THÔNG BÁO
Thông báo v/v Mở bổ sung Lớp học phần, học kỳ III năm học 2022-2023.
(05/06/2023 12:19)
Phòng ĐTĐH và CTSV thông báo đến các đơn vị và sinh viên việc mở bổ sung các Lớp học phần trong học kỳ 3, năm học 2022-2023 và Thời khoá biểu dự kiến (điều chỉnh). Đề nghị sinh viên kiểm tra Thời khoá biểu cá nhân (do có điều chỉnh), đăng ký bổ sung (nếu có nhu cầu) để hoàn thiện kế hoạch học tập.
Các thông báo khác: