THÔNG BÁO
Thông báo v/v điều chỉnh Khung Chương trình đào tạo ngành Hóa học các Khóa 42, 43 và 44
(05/05/2021 14:05)
Nhà trường thông báo đến Sinh viên ngành Hóa học các Khóa 42, 43 và 44 việc điều chỉnh Khung Chương trình đào tạo.
Các thông báo khác: