THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức đào tạo học kỳ 3 (hè), năm học 2020-2021
(19/04/2021 14:25)
Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên biết việc tổ chức đào tạo học kỳ 3 (hè) của năm học 2020 - 2021. Chi tiết xem tại nội dung đính kèm.
Các thông báo khác: