THÔNG BÁO
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2020-2021 ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông K43 và ngành Công nghệ sinh học K41
(27/04/2021 10:05)
Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2020-2021 ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông K43 và ngành Công nghệ sinh học K41.
Các thông báo khác: