THÔNG BÁO
Quyết định về việc cấp kinh phí miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
(12/05/2021 15:43)
Quyết định số 374/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng ngày 12/05/2021 về việc cấp kinh phí miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Các thông báo khác: