THÔNG BÁO
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021
(12/05/2021 14:39)
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021, sinh viên kiểm tra theo danh sách dự kiến cấp học bổng đính kèm.

DANH SÁCH

Tất cả phản hồi của sinh viên, gửi trực tiếp về email: uesa@husc.edu.vn trước 16/05/2021.

Các thông báo khác: