THÔNG BÁO
Thông báo v/v dừng thi kết thúc học phần GDTC các lớp riêng không chuyên
(16/05/2021 08:59)
Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, Đại học Huế thông báo tạm dừng tổ chức thi các học phần GDTC. Chi tiết xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: