THÔNG BÁO
Thông báo về việc cung cấp số liệu, kiểm tra giờ giảng đại học, năm học 2020-2021
(24/05/2021 13:28)
Để phục vụ cho việc cập nhật số liệu về giảng dạy đại học, kiểm tra và phản hồi kết quả thống kê giờ quy chuẩn của học kỳ 2 và cả năm học 2020-2021, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và giảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Các thông báo khác: