THÔNG BÁO
Thông báo v/v tạm thu giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng là cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên thuộc Đại học Huế
(11/06/2021 08:33)
Chi tiết xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: