THÔNG BÁO
Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 01,02,3,4,5,6 năm 2021 cho sinh viên chính quy
(16/04/2021 09:43)
Sinh viên thuộc đối tượng được được xét trợ cấp xã hội xem chi tiết tại nội dung thông báo đính kèm để thực hiện.
Các thông báo khác: