THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ 3/2023-2024
(18/06/2024 08:46)
Hiện nay, một số lớp học phần đã được mở bổ sung và sẽ tiếp tục được mở theo nhu cầu đăng ký của sinh viên và đề nghị của Khoa quản lý học phần, Phòng ĐTĐH và CTSV đề nghị sinh viên lưu ý để điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp (có thể chuyển đổi đăng ký lớp học phần đối với những học phần có mở 02 lớp trở lên) để đảm bảo cân đối số lượng sinh viên cho mỗi lớp học phần (liên quan mức học phí) và đạt được việc sắp xếp kế hoạch học tập tối ưu nhất.
Các thông báo khác: