THÔNG BÁO
Thông báo v/v mở bổ sung các lớp học phần trong học kỳ 3, năm học 2023 - 2024.
(17/06/2024 14:37)
Phòng ĐTĐH và CTSV thông báo đến các giảng viên và sinh viên biết: Căn cứ nhu cầu đăng ký học tập của sinh viên, các lớp học phần mở bổ sung sẽ liên tục được cập nhật theo đề nghị của Khoa quản lý học phần. Vì vậy, đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi để tiếp tục đăng ký học phần, hoàn thiện kế hoạch học tập của cá nhân.
Các thông báo khác: