THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức học cải thiện môn học GDQPAN năm học 2023-2024
(31/05/2024 16:49)
Trung tâm GGQP&AN - Đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức học cải thiện môn học GDQPAN cụ thể theo Nội dung chi tiết đính kèm
Các thông báo khác: