THÔNG BÁO
Thông báo Kết quả rà soát điều kiện xét tốt nghiệp đại học hệ Chính quy, đợt 2 năm 2024
(11/06/2024 16:20)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa, sinh viên chính khóa 43 (Ngành Kỹ thuật môi trường), K44 (hệ 4 năm) và sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp sớm hoặc muộn biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp và điểm rèn luyện. Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm. Danh sách sinh viên các ngành sẽ được liên tục cập nhật sau khi việc rà soát được hoàn thành.

Kính gửi:         - Trưởng các đơn vị;
                        - Các lớp sinh viên.

STT

Ngành học/Chuyên ngành

Ngày xét

Kết quả

Ghi chú

1

Toán học

 

Tải file

 

2

Công nghệ thông tin

 11/06/2024

Tải file

 

3

Vật lý học

 

Tải file

 

4

Kiến trúc

 14/06/2024

Tải file

 

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

14/06/2024 

Tải file

 

6

Toán ứng dụng

 

Tải file

 

7

Kỹ thuật phần mềm

 11/06/2024

Tải file

 

8

Quản trị và phân tích dữ liệu

 14/06/2024

Tải file

 

9

Hóa học

 13/06/2024

Tải file

 

10

Địa chất học

 

Tải file

 

11

Kỹ thuật địa chất

 14/06/2024

Tải file

 

12

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

 

Tải file

 

13

Công nghệ kỹ thuật hóa học

12/06/2024 

Tải file

 

14

Sinh học

 

Tải file

 

15

Địa lý tự nhiên

 

Tải file

 

16

Khoa học môi trường

12/06/2024 

Tải file

 

17

Công nghệ sinh học

12/06/2024 

Tải file

 

18

Quản lý tài nguyên môi trường

12/06/2024 

 Tải file

 

19

Kỹ thuật sinh học

 

Tải file

 

20

Kỹ thuật môi trường

 

Tải file

 

21

Địa kỹ thuật xây dựng

 

Tải file

 

22

Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường

 

 

 

23

Văn học

12/06/2024 

Tải file

 

24

Lịch sử

12/06/2024 

Tải file

 

25

Triết học

12/06/2024 

 Tải file

 

26

Hán Nôm

12/06/2024 

Tải file

 

27

Báo chí

12/06/2024 

Tải file

 

28

Công tác xã hội

 12/06/2024

Tải file

 

29

Xã hội học

12/06/2024 

Tải file

 

30

Ngôn ngữ học

 

Tải file

 

31

Đông phương học

12/06/2024 

Tải file

 

32

Quản lý nhà nước

12/06/2024 

Tải file

 

33

Truyền thông số

 

Tải file

 

Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp và phản hồi những sai sót (nếu có) cho Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên để xem xét điều chỉnh hạn cuối ngày 17/06/2024.

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 6 năm 2024

TL. HIỆUTRƯỞNG

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐTĐH VÀ CTSV

Các thông báo khác: