THÔNG BÁO
Thời khóa biểu tạm thời và Danh sách lớp học phần hủy học kỳ 3 (hè) năm học 2023-2024
(24/06/2024 17:10)
Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết Thời khóa biểu tạm thời và Danh sách lớp học phần hủy học kỳ 3 (hè) năm học 2023-2024 cụ thể theo các link đính kèm.
Các thông báo khác: