THÔNG BÁO
Thông báo kết quả môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh khoá tuyển sinh 2022 (K46)
(21/06/2024 16:24)
Nhà trường thông báo đến sinh viên Khoá 46 kết quả môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: