THÔNG BÁO
Danh sách lớp học phần hủy và Thời khóa biểu tạm thời phân kỳ 1, học kỳ 1, năm học 2024-2025
(24/06/2024 17:15)
Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết Danh sách lớp học phần hủy và Thời khóa biểu tạm thời phân kỳ 1, học kỳ 1, năm học 2024-2025 cụ thể theo link đính kèm.
Các thông báo khác: