THÔNG BÁO
Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 năm học 2023-2024
(15/06/2024 15:49)
Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 năm học 2023-2024 cụ thể theo Link chi tiết
Các thông báo khác: