THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức đào tạo đại học và Thời khóa biểu dự kiến phân kỳ 1, học kỳ 1 năm hoc 2024-2025 đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin
(15/06/2024 15:40)
Nhà trường thông báo đến giảng viên sinh viên được biết thông tin về việc tổ chức đào tạo đại học và Thời khóa biểu dự kiến phân kỳ 1, học kỳ 1 năm hoc 2024-2025 đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin cụ thể theo link đính kèm
Các thông báo khác: