THÔNG BÁO
Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập tháng 01.02. 3, 4, 5, 6 năm 2024
(24/01/2024 09:59)
Nhà trường thông báo đến toàn sinh viên về việc xét hỗ trợ chi phí học tập tháng 01, 02. 3, 4, 5, 6 năm 2024 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo
Các thông báo khác: