THÔNG BÁO
Thông báo Kế hoạch tổ chức lớp học các môn điều kiện tốt nghiệp (hệ VLVH).
(26/01/2024 11:05)
Phòng ĐTĐH và CTSV thông báo đến đơn vị và sinh viên K2022 và K2023 hệ VHVL biết Kế hoạch tổ chức lớp học các môn điều kiện tốt nghiệp, đề nghị sinh viên lưu ý để thực hiện.
Các thông báo khác: