THÔNG BÁO
Danh sách lớp học phần hủy lần 2, học kỳ 2, năm học 2023-2024
(22/01/2024 09:48)
Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết danh sách lớp học phần hủy lần 2, học kỳ 2, năm học 2023-2024 cụ thể theo link Nội dung chi tiết đính kèm
Các thông báo khác: