THÔNG BÁO
Thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ xét trợ cấp xã hội
(24/01/2024 10:04)
Nhà trường thông báo đến toàn sinh viên về việc nộp bổ sung hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2024 cho sinh viên chính quy
Các thông báo khác: