THÔNG BÁO
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 2023-2024
(20/02/2024 16:29)
Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên được biết Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 2023-2024 cụ thể theo link đính kèm
Các thông báo khác: