THÔNG BÁO
Thông báo về việc nhận tặng phẩm (01 áo Pull) đối với sinh viên được khen thưởng trong năm học 2022-2023.
(10/01/2024 10:31)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên được khen thưởng năm học 2022-2023 đến phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên ( E105) để nhận tặng phẩm.
Các thông báo khác: