THÔNG BÁO
Thông báo mở bổ sung lớp học phần (lần 2) học kỳ 2, năm học 2023-2024
(10/01/2024 16:33)
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 42 trở về trước được học lại các học phần theo đúng kế hoạch đào tạo, căn cứ đề nghị của Khoa quản lý chuyên môn, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết việc mở lớp học phần bổ sung trong học kỳ 2, năm học 2023-2024 theo link Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới

1.   Tên học phần:

- Làm tin và phóng sự truyền hình, mã học phần BAO3142;

- Cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp, mã học phần KTR3342;

          2. Học phí: Tính theo quy định mức thu học phí lớp riêng năm học 2023-2024;

          3. Sinh viên đăng ký học phần qua mạng Internet tại trang Web: http://ums.husc.edu.vn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/01/2024.

             Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: