THÔNG BÁO
Thông báo về việc tham gia chương trình biểu dương, khen thưởng sinh viên "Học tập tốt, rèn luyện tốt" giai đoạn 2017-2019 của Đại học Huế
(06/01/2020 08:47)
Sinh viên căn cứ danh sách đính kèm để tham gia đúng thời gian và quy định.
Các thông báo khác: