THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký học phần Thực tập viết niên luận (TIN3142) của ngành Công nghệ thông tin Khóa 41 và học phần Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) (TIN3012) của ngành Kỹ thuật phần mềm (đặc thù) Khóa 43
(03/01/2020 09:07)
Theo đề nghị của Khoa Công nghệ thông tin, Phòng Đào tạo Đại học đã bố trí số nhóm đảm bảo cho sinh viên đăng ký học phần Thực tập viết niên luận (TIN3142) cho ngành Công nghệ thông tin K41 đăng ký trực tuyến, vì vậy sinh viên theo dõi và đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý đào tạo đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/01/2020. Đối với lớp học phần Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) (TIN3012) của ngành Kỹ thuật phần mềm (đặc thù) Khóa 43, sinh viên sẽ được biên chế vào 01 nhóm học mới theo chương trình đào tạo đặc thù. Đề nghị sinh viên các lớp liên quan kiểm tra lại Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2019-2020 trên trang cá nhân để thực hiện.
Các thông báo khác: