THÔNG BÁO
Thông báo v/v ban hành thời khóa biểu tạm thời và danh sách các học phần bị hủy đợt 1 - học kỳ 2, năm học 2019-2020
(13/01/2020 13:35)
Phòng Đào tạo Đại học gửi đến Quý giảng viên và sinh viên thời khóa biểu tạm thời và danh sách các học phần bị hủy đợt 1 - học kỳ 2, năm học 2019-2020.
Các thông báo khác: