THÔNG BÁO
Thông báo danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019
(06/01/2020 08:26)
Phòng Công tác HSSV thông báo danh sách các sinh viên được nhận trợ cấp xã hội từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019 theo quy định của Nhà nước.

DANH SÁCH

Sinh viên cập nhật thông báo của Phòng KHTC-CSVC để được nhận kinh phí.

Các thông báo khác: