THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2020
(15/01/2020 14:15)
Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2020 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây:
Các thông báo khác: