THÔNG BÁO
Thông báo về việc giảng dạy và học tập trực tiếp sau lũ lụt
(17/11/2023 16:34)
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng đào tạo, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên của Nhà trường về việc học tập trực tiếp cụ thể theo Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới.

1. Giảng viên và sinh viên quay trở lại học trực tiếp tại Nhà trường theo thời khóa biểu từ ngày 18/11/2023.

2. Giảng viên và sinh viên được nghỉ dạy và học ngày 20/11/2023 (cả ba buổi sáng, chiều, tối) để tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 theo Thông báo số 1238/TB-ĐHKH ngày 10/11/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

3. Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên cắt giờ giảng cho những ngày nghỉ do lũ lụt vừa qua và ngày Nhà giáo Việt Nam. Giảng viên chủ động thống nhất với sinh viên để sắp xếp thời gian dạy bù những buổi học đã nghỉ và đăng ký trên Website Teacher's Office của Nhà trường theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: