THÔNG BÁO
Thông báo về kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1, năm học 2019-2020
(09/12/2019 09:51)
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các lớp sinh viên liên quan được biết và thực hiện
Các thông báo khác: